ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletสรุปผลการจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่5
dot
dot
dot
ประจำปี 2554
dot
bulletเดือนธันวาคม
bulletเดือนพฤศจิกายน
bulletเดือนตุลาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดิอนกุมภาพันธ์
bulletเดิอนมกราคม
dot
ประจำปี 2553
dot
bulletประจำปี 2553
dot
dot
bulletผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง
bulletหน่วยงานส่วนกลาง
bulletศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
bulletวิทยาลัยเทคนิค
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษา
bulletวิทยาลัยเกษตรกรรม
bulletวิทยาลัยสารพัดช่าง
bulletวิทยาลัยการอาชีพ
bulletวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
dot
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงานปลัดกระทรวง
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
dot
dot
dot
ประจำปี 2554
dot
bulletเดือนธันวาคม
bulletเดือนพฤศจิกายน
bulletเดือนตุลาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดิอนกุมภาพันธ์
bulletเดิอนมกราคม
dot
ประจำปี 2553
dot
bulletประจำปี 2553
dot
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletพระราชบัญญัติ
dot
dot


Mar 2011

S
M
T
W
T
F
S
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน article

          นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยได้เข้าเยี่ยมบ้านเด็กหญิงเนตรนภา สกุลอินทร์ นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ และบ้านเด็กชายทัดภูมิเนื่องแก้ว นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนเขมาภิรตาราม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553

    
    
    
    
ภารกิจ

เลขาธิการ กอศ. ขอเชิญผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน
พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ยำแซ่บ จำกัด
ร่วมโครงการอาชีวศึกษาสร้างงาน สานสัมพันธ์อาเซียน กับกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ ประเทศไทย
ร่วมแถลงข่าวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา
นายกรัฐมนตรี ประธานพิธีโอนเงินสู่สถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
ประชุมด้านการจัดทำสมรรถนะวิชาชีพ
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 13/2554
เลขาธิการ กอศ. ขอบพระคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผลักดันการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำเร็จ
เลขาธิการ กอศ. มอบดอกไม้ ขอบพระคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553
พิธีปิดการประชุมสมัยสามัญองค์การเกษตรใน อนาคตแห่งประเทศไทย(อกท.) ประจำปีการศึกษา 2553
ร่วมพิธีเปิดมหกรรมตลาดนัดเรียนต่อชั้น ม.1และ ม.4
แถลงข่าวการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษาระดับชาติ
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดเตรียมงาน“ยมหิน ถิ่นแพร่ อาชีวะเกษตรแฟร์’54 ”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรใน อนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท. ประจำปีการศึกษา 2553
บรรยายพิเศษ"นโยบายอาชีวศึกษาและโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาตร์"
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12/2554
ร่วมการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมแถลงข่าวเรื่องเตรียมปิดศูนย์เทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพในระดับ ปวช.และ ปวส.นอกที่ตั้ง
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา (วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล)
ติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงาน"ยมหินถิ่นแพร่ อาชีวะเกษตรแฟร์ 2011" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
มหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดงาน "เรียนอาชีวะดี เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ" ณ วิทยาัลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
พิธีส่งมอบหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด 12 โรงเรียน
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11/2554
ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนแห่งการขันเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษา ทศวรรษที่สอง
ประชุมจัดเตรียมงาน"ยมหินถิ่นแพร่ อาชีวะเกษตรแฟร์ 2011"
ตรวจราชการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ตรวจราชการที่วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ประชุมชี้แจงและการเรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Temasek Foundation, Singapore เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิธีเปิดงาน"เปิดบ้าน เปิดใจ" เรียนอาชีวะดี เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ
พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20
ชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา2553
ตรวจราชการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ตรวจราชการที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ร่วมแสดงความยินดีกับที่ปรึกษา(ระดับ10)
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แถลงข่าว กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการ "34 ปี มติชนระดมทุนช่วยน้องฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียน"
ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ
108 อาชีพสู่ชุมชนกับอาชีวศึกษา
ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
เปิดงานเทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2553
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
ร่วมกิจกรรมระดมทุนประเดิมกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2554
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา
ตรวจราชการที่วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ประธานเปิดอาคารเรียนท่านเจ้าคุณพระเทพญาณวิศิษฐ์
ตรวจราชการที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ร่วมเปิดวิทยาลัยประมงปัตตานี
พิธีแถลงข่าวและมอบรางวัลให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง “The 2010 Harbin International Collegiate Snow Sculpture Contest” ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
มอบเหรียญทองแรก อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 นครพิงค์เกมส์
พิธีเปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 นครพิงค์เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียนนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีเปิดงาน “อาชีวะตลาดอาชีพ Job Market”
เลขาธิการ กอศ. สวัสดีปีใหม่ 2554 article
พิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"
เลขาธิการ กอศ. ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย รุ่นที่ 2
สุดยอดคนพันธุ์อา ปี 5
แถลงข่าวกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 "นครพิงค์เกมส์"
พิธีอุปสมบทหมู่ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิธีปิดงาน"แผ่นดินของเรา" อาชีวะสร้างอาชีพเป็นราชพลี ถวายพระจักรีภูมิพล
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
พิธีเปิดงาน “แผ่นดินของเรา...อาชีวะสร้างอาชีพเป็นราชพลี ถวายพระจักรีภูมิพล”
ทิศทางคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทย...สู่สากล
ประชาสัมพันธ์งาน "แผ่นดินของเรา "อาชีวะสร้างอาชีพเป็นราชพลี ถวายพระจักรีภูมิพล
งานแถลงข่าว "แผ่นดินของเรา อาชีวะสร้างอาชีพเป็นราชพลี ถวายพระจักรีภูมิพล"
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 และงาน"อาชีวะเกษตร สู้วิกฤต กู้เศรษฐกิจ หลังน้ำท่วม" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
“อาชีวะเกษตร สู้วิกฤติ กู้เศรษฐกิจ หลังน้ำท่วม จังหวัดลพบุรี”
แถลงข่าวการจัดงานสัมมนา “ทิศทางคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทย สู่สากล”
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแสดงความยินดีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในโอกาสที่ทูลเกล้า ฯ ถวาย กระทง เนื่องในวันลอยกระทง
พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนากำลังคนด้านธุรกิจโรงแรม
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD
อาชีวศึกษารวมใจต้านภัยหนาว ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำถุงยังชีพ ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2553 ณ วัดสุวรรณาราม
ประชุมมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2554 แก่ผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชุมมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2554 แก่ผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
เจรจาความร่วมมือกับการอาชีวศึกษาแห่งเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เจรจาความร่วมมือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในจังหวัดลพบุรี
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา
อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประชุมสัมมนาการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 กับการอาชีวศึกษาเอกชน ที่จังหวัดเชียงใหม่
แถลงข่าวโครงการ "สุดยอดคนพันธุ์อา"
ศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐสิงคโปร์
ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี กับบริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการสุดยอดอาจารย์อาชีวะสู่ระดับโลก ศึกษาดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส
งานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2553
โครงการ “ประชุมสัมมนาการสร้างอาชีพและการผลิตบุคลากรสายอาชีพในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion หรือ GMS”
พิธีปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ในโอกาสวันครูโลก
เปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ในโอกาสวันครูโลก เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิธีแถลงข่าวการประชุมเนื่องในวันครูโลก ครั้งที่ 5
พิธีปิดงาน “อาชีวะล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน”
วันสถาปนาการอาชีวศึกษาไทย ครบ 69 ปี
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญมายุ ๗๘ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ กระทรวงศึกษาธิการ article
พิธีเปิดงาน“อาชีวะล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน" article
ประชุมประธานอาชีวศึกษาภาคและอาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2553 article
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "สุดยอดอาจารย์อาชีวะสู่ระดับโลก" article
แถลงข่าวงาน“อาชีวะล้านดวงใจ ถวายแม่ของแผ่นดิน”
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับภาคเหนือ
ร่วมเปิดงาน ศธ.รวมพลังสร้างความปรองดองเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1
พิธีเปิดงานมหกรรมรักการอ่าน “อ่านเทิดไทย”
การประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สอศ.กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด
ประธานพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
ประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กอศ.
การประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์
การประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชุมจัดทำแนวทางวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพสถานศึกษาเพื่อเตรียมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาCopyright © 2010 All Rights Reserved.
หน้าหลัก | ประวัติ | ภารกิจ | พบเลขาธิการ | Photo Gallery | ข่าว | ติดต่อ
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สงวนลิขสิทธิ์
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555 โทรสาร 0-2282-5695